Toku Time: Seiji Takaiwa Tribute

EZ Rider takes some time to give props to one of the hardest working men in tokusatsu, Seiji Takaiwa.